گروهخوانی

رزومه

کتابهای گروهخوانی شده

۱۳۹۹

غیر رمان

برتری خفیف - طرز فکر - هنر ظریف بی خیالی

۱۳۹۹

رمان

جز از کل - عقاید یک دلقک - مرشد و مارگریتا - گتسبی بزرگ - برادران کارامازوف

۱۴۰۰

غیر رمان

خلق رفتارهای ماندگار

۱۴۰۰

رمان

برادران کارامازوف

کتابخوانی خصوصی ما

۱۳۹۹

رمان

وقتی نیچه گریست - آدمهای خوشبخت کتاب میخوانند و قهوه می‌خورند - تولستوی و مبل بنفش - چشمهایش - شب‌های روشن - میراث - گریز دلپذیر - بیگانه - شاهدخت سرزمین ابدیت

۱۳۹۹

غیر رمان

بیماری - موهبت کامل نبودن - من - دل آدمی - مزخرفات فارسی - دروغ/اراده آزاد - از گوشه و کنار ترجمه - انسان خردمند - اکسیر - گفتار در بندگی خودخواسته - اعتراف - تاریخچه خوشبختی - فرسودگی

قبل از سال ۱۳۹۹

برخی از کتب خوانده شده

قدرت برنامه ریزی - جادوی فکر بزرگ - آیین دوست یابی - مادر کافی - سنگفرش هر خیابان از طلاست - هدف - بخشنده - انسان در جستجوی معنا - ارتباط بدون خشونت

۱۴۰۰

غیر رمان

هیچ ملاقاتی تصادفی نیست

۱۴۰۰

رمان

مغازه خودکشی - عشق و چیزهای دیگر

مهارت های نرم

تندخوانی

ترجمه